شیوه نامه ارائه دروس عملی ناتمام سال تحصیلی 99- 1398 دانشگاه پیغام نور اعلام شد

به گزارش مجله سرگرمی، شیوه نامه ارائه دروس عملی ناتمام سال تحصیلی 99- 1398 اعلام شد، دانشجویانی که در دوران کرونا پیروز به اجرا یا اتمام دروس عملی نشده اند، در ترم تابستان می توانند آن را اجرا نمایند.

شیوه نامه ارائه دروس عملی ناتمام سال تحصیلی 99- 1398 دانشگاه پیغام نور اعلام شد

به گزارش گروه دانشگاه مجله سرگرمی، شیوه نامه ارائه دروس عملی ناتمام سال تحصیلی 99- 1398 دانشگاه پیغام نور اعلام شد. با توجه به شرایط ناشی از ویروس کرونا و سیاست دانشگاه مبنی بر استمرار فعالیت های آموزشی، اجرا یا اتمام بعضی از دروس عملی یا بخش عملی بعضی دروس نظری- عملی که در سال تحصیلی 99-1398 ارائه شد، میسر نشده است. بر این اساس، اجرا یا اتمام این دروس با رعایت مفاد این شیوه نامه در دوره تابستانی امکان پذیر است. مفاد این شیوه نامه به توضیح ذیل است:

ماده 1: تعریف

دروس عملی، دروسی اند که به ازاء هر واحد عملی یا آزمایشگاهی، کارگاهی یا میدانی، کارآموزی و کارورزی یا کار در حوزه کاربرد بر طبق برنامه مصوب درسی مطابق آیین نامه فعالیت های علمی، ساعات درسی معینی برای ارائه آن تعریف شده است.

این دروس در برنامه و سرفصل مصوب رشته و نیز در فهرست ارائه دروس دانشگاه به صورت عملی و یا عملی- نظری در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد معین شده است. چگونگی اجرای دروس ناتمام عملی یا بخش عملی دروس نظری- عملی دوره دکتری به تشخیص گروه آموزشی پژوهشی استان و مرکز مجری خواهد بود.

شرایط حاکم بر چگونگی ارائه سرانجام نامه و رساله براساس بخشنامه شماره 4462/3/د مورخ 12اردیبهشت 99 است.

ماده 2: انواع دروس عملی به لحاظ اجرایی

باتوجه به روش اجرا، دروس عملی به یکی از صورت های زیر دسته بندی می گردد و بر اساس آن، اقدامات، شیوه ها و توصیه های مربوط ارائه شده است.

نوع اول: (دروس عملی به روش مطالعات کتابخانه ای و اسنادی)، دروسی که به صورت انجام مطالعات و پژوهش های کتابخانه ای و اسنادی (مجلات، نشریات، کتاب ها و مقالات دیجیتال، اینترنت و...) بدون احتیاج به حضور فیزیکی دانشجو امکان پذیر است.

در این حالت دانشجو موظف به ارائه گزارش تحقیق به صورت کتبی و یا شفاهی (حسب درخواست استاد درس) است. این دروس مطابق با ماده 9 آیین نامه فعالیت های علمی (دروس پروژه کارشناسی) یا دروس عملی یا عملی- نظری روش تحقیق و نیز دروس موضوع ماده 10 آیین نامه فعالیت های علمی (دروس سمینار عملی یا عملی- نظری مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد) است.

در صورت ضرورت برگزاری کلاس درس برای این دروس، ساعات ارائه درس به وسیله سامانه یادگیری الکترونیکی و همچون سایر دروس نظری دانشگاه اجرا می گردد. در این حالت توصیه می گردد به منظور حداقل حضور فیزیکی دانشجو در مراکز کتابخانه ای و اسنادی و بهره مندی از فضای الکترونیکی و مجازی کتابخانه ها مانند کتابخانه دیجیتال و مراکز اسنادی دیجیتال، راهنمایی های لازم از سوی اساتید برای دانشجویان ارائه گردد.

نوع دوم: (دروس مطالعات میدانی)، دروسی که احتیاجمند آنالیز و تحقیقات میدانی توسط دانشجو است و با حضور در یک موسسه، سازمان، نهاد یا آکادمی، با همراهی و یا بدون همراهی استاد انجام می گردد.

در این حالت تا حد امکان جامعه آماری مطابق با محدوده مجاز (طبق ابلاغیه های ستاد ملی مقابله با کرونا) فعالیت موسسات و سازمان ها باشد و رعایت شیوه نامه های بهداشتی و پیشگیرانه از سوی استاد و دانشجو مورد توجه جدی قرار گیرد.

نوع سوم: (دروس کارآموزی و کارورزی): در اجرای این دروس مفاد بخشنامه 8254/3، 30 فروردین1399 معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف رعایت گردد.

نوع چهارم: (دروس آزمایشگاهی و کارگاهی قابل اجرا به صورت غیر حضوری)، دروس آزمایشگاهی یا کارگاهی و عملی که می تواند به صورت غیرحضوری یا با اجرای انفرادی استاد در آزمایشگاه و با ابزار های یاری آموزشی مانند فیلم، صوت، عکس یا محتوای الکترونیکی ارائه گردد. در این حالت دانشجو نسبت به تنظیم گزارش داده ها و اطلاعات یا گزارش تحقیق خود اقدام کند.

نوع پنجم: (دروس آزمایشگاهی و کارگاهی مستلزم حضور دانشجو)، دروسی که ضرورت دارد دانشجو تمام ساعات درس یا بخشی از ساعات درس را در محل آزمایشگاه یا کارگاه حاضر گردد. در این حالت برای رعایت حداقل زمان حضور دانشجو در محل آزمایشگاه یا کارگاه، رعایت موارد زیر لازم است:

دانشجویان با رعایت ضوابط بهداشتی از وسایل و تجهیزات مورد احتیاج از فضای آزمایشگاهی یا کارگاهی استفاده نمایند. ضرورت دارد به منظور پرهیز از تجمع، ساعات کاری آزمایشگاه یا کارگاه بین دانشجویان توزیع و برنامه حضور دانشجویان زمان بندی و از تجمع دانشجویان در زمان ورود و خروج دانشجو از آزمایشگاه و کارگاه خودداری گردد. قبل و بعد از حضور دانشجو، تجهیزات و قسمت های مورد استفاده در آزمایشگاه و کارگاه به نحو موثر ضد عفونی گردد.

درصورت ضرورت کارشناس آزمایشگاه یا کارگاه با حفظ ضوابط بهداشتی و پیشگیرانه به منظور انجام وظایف محوله در آزمایشگاه حضور خواهد داشت. اساتید می توانند این نوع ارائه را با بهره مندی از سایر انواع دیگر به صورت ترکیبی نیز ارائه دهند.

نوع ششم: (فعالیت های عملی دانشجو محور)، دروسی که دانشجو موظف است فعالیت یا عملی را مانند تمرینات ورزشی، ساخت وسایل ساده کارگاهی، انجام فعالیت های هنری، اجرای انواع طراحی ها و ... را انجام و نتیجه آن را جهت ارزیابی به استاد ارائه دهد.

در این حالت دانشجو با راهنمایی و راهنمایی استاد در صورت امکان نسبت به انجام تکلیف عملی و تهیه مستندات از فعالیت های صورت گرفته در قالب فیلم، عکس یا به صورت صوت و سایر مستندات با رعایت موازین و مقررات اقدام نماید.

نوع هفتم: (دروس عملیات صحرایی و کشاورزی)، دروسی که احتیاجمند حضور گروهی دانشجو به همراه استاد در فضای میدانی و انجام عملیات صحرایی است.

این قبیل دروس در صورت امکان به تشخیص استاد با توجه به هدف های آموزشی و با استفاده از فضای الکترونیکی و ارائه فیلم و سایر رسانه های ارتباطی در فضای مجازی برای دانشجویان ارائه گردد. درصورت الزام به برگزاری کلاس عملیات صحرایی، با رعایت پروتکل های بهداشتی و با کاهش زمان آموزش و حضور دانشجویان و با حداکثر پنجاه درصد ظرفیت اجرا گردد.

استادان می توانند در اجرای هر یک از انواع دروس فوق حسب تشخیص از شیوه های ترکیبی هر یک از موارد فوق بهره ببرید. بدیهی است کلیه اقدامات با توجه به شرایط موجود با رعایت موازین بهداشتی، ایمنی و اخلاقی براساس هدف های آموزشی درس مربوطه انجام پذیرد.

در صورت الزام آور بودن حضور فیزیکی دانشجو، مطابق تشخیص گروه های آموزشی پژوهشی مربوطه و شورای آموزشی استان با رعایت سایر مقررات و مصوبات ستاد استانی مقابله با کرونا و رعایت حداقل حضور دانشجو تصمیم گیری و اجرا گردد.

ماده 3: مهلت ثبت نمرات دروس ناتمام

نمره دروسی که در نیمسال اول 1398 اجرا شده و درج نمره آن به ارائه گزارش تحقیق یا ارائه فعالیت عملی توسط دانشجو موکول شده است، باید حداکثر تا تاریخ 10 شهریور99ثبت گردد.

ماده 4: مستندات و تاریخ اجرا

این شیوه نامه براساس بخشنامه های وزارت عتف آیین نامه های آموزشی کارشناسی ارشد و کارشناسی و سایر مقررات و ضوابط مربوط تنظیم شده و در جلسه 2 تیر99 شورای آموزشی دانشگاه به تصویب رسیده است. این شیوه نامه از زمان ابلاغ لازم الاجرا است.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 12 شهریور 1399 بروزرسانی: 5 مهر 1399 گردآورنده: fixfun.ir شناسه مطلب: 1113

به "شیوه نامه ارائه دروس عملی ناتمام سال تحصیلی 99- 1398 دانشگاه پیغام نور اعلام شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "شیوه نامه ارائه دروس عملی ناتمام سال تحصیلی 99- 1398 دانشگاه پیغام نور اعلام شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید